Privacy Policy

Zásady ochrany osobních údajů uživatelů webových stránek
https://www.hymovis.cz/

Vážení uživatelů ,

Rádi bychom vás informovali, že zpracování osobních údajů bude pokračovat v souladu s platnými právními úpravami a bude upraveno ochrana osobních údajů a bude zajištěna integrita, zákonnost, ochrana a ochrana dat.

Tyto zásady, které poskytujete v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – další si jen „ Nařízení GDPR “), obsahuje základní informace o zpracování osobních údajů prováděných pomocí těchto webových stránek. V případě, že máte k dispozici osobní údaje, můžete využít služeb, které máte k dispozici na webových stránkách.

Tyto zásady se vztahují jen k internetovým stránkám  https://www.hymovis.cz  (dále jen „ Web “) a nevytahují se na jiné internetové stránky, na které se může uživatel (dále jen „ Uživatel “ nebo „ Vy “) dostat prostřednictvím odkazu na Webu.

Správce osobních údajů

Správce Osobních údajů je společnost  Fidia Pharma CZ sro, se sídlem Praha 4, K Betáni 1092/19, PSČ 140 00, IČ: 411 96 074 (dále jen „Společnost“).

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se osobních údajů, zpracování osobních údajů pomocí aplikace Webu a případu zneužití práv zaručených právnických předpisů upravujících ochranu osobních údajů, které jsou popsány níže, se můžete obrátit na ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu  dpo @ fidiapharma .cz  nebo poštou na výše uvedenou adresu sídla Společnosti.

Žádná uživatel nemusí být jeho identifikační a kontaktní údaje, jinak není možné Uživatele identifikovat a kontaktovat.

Kategorie zpracovávaných údajů a účely jejich zpracování

Informace o prohlížení internetových stránek

Při běžícím provozování počítačových systémů a programů, které jsou k dispozici pro provozování webu, prohlížení osobních údajů, stahování přenosných dat je možné používat při komunikaci s internetovými komunikačními protokoly nebo při používání kvalitních služeb. Tyto informace nejsou určeny pro účely identifikace konkrétních údajů o osobách, které se týkají, ale hledají se v jejich povaze.

Tato kategorie zahrnuje IP adresy nebo doménová jména počítačů uživatelů, kteří používají připojené k Webu, adresami v záznamech, které identifikují zdroje (URI) a identifikují zdroje, časy výskytu, metodu použitelnosti k identifikátorům na serveru, velikost souboru získaného v rámci odpovědi, číselný kód označující odpověď na server (úspěch, chyba atd.) a další parametry Související s operačním systémem Uživatele a počítačovým prostředím.

Tyto informace nejsou vyhledávány pro, aby byly spojeny s konkrétními identifikovanými údaji, tato data jsou používána pouze pro získávání anonymních statistických informací o použití Webu a pro sledování jeho řádkové funkce, hledání z vaší podstaty nebo pomocí zpracování údajů o držitelích třetích osob umožnit identifikaci Uživatelů.

Je třeba upozornit na to, že tato data mohou být vyloučena příslušnými orgány při vyšetřování počítačové kriminality.

Soubory cookie

Web používá cookies pro zvýšení uživatelského prohlížení.
Další informace o druzích souborů cookie a možnostech jejich odmítnutí odeslat ve speciální sekci Webu https://www.hymovis.cz/zasady-cookie/.

Údaje o dobrovolně Uživatelem

Pro přístup k určitým důležitým způsobům Webu může být možné zarezervovat a zaznamenávat osobní údaje.

Můžete očekávat, že uživatelé mohou využít osobní údaje zaslané dobrovolnými a elektronickými žádostmi pomocí dostupných funkcí Webu (např. Poskytnout účet v eshopu, objednat v eshopu, kontaktovat atd.).

Pro výše uvedené služby jsou na webu uvedeny konkrétní informace o zpracování osobních údajů.

Obecně platí, že osobní údaje, jsou shromážděné prostřednictvím Webu, se pro pro:

  1. umožnění online nákupu zboží nabízeného na webu. Zejména pro poskytování služeb eshopu jsou od uživatelů, kteří dostávají osobní osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa atd.). Tyto údaje jsou výhodné pro platbu nákupu a zaplacení zboží.
  2. zpracování statistických údajů o výkonu se výkonu Webu.

Právní základ pro zpracování

Zpracování osobních údajů bude prováděno při splnění jedné nebo více z vašich podmínek:

  • zpracování osobních údajů pro účely popředí 1 Vaše údaje jsou poskytovány povinně, a pokud jsou údaje možné poskytnuty, nejsou dostupné prostředky pro danou službu nebo uživatele na žádost. Tento případ má zahrnovat prohlížení Webu a volný přístup na stránky Webu;
  • zpracování osobních údajů pro účely popsaných výše pod bodem 2) včetně údajů shromážděných pomocí použití souborů cookie, jak je uvedeno v částech těchto zásad týkajících se souborů cookie, pro účely sdílení údajů není možné získat váš souhlasný souhlas.

Pokud je to pro konkrétní zpracování osobních údajů prováděných prostřednictvím Webu, souhlasíte s ním, můžete být tímto souhlasem kdykoli odvolat a po jeho stažení si můžete stáhnout osobní údaje zpracovávány. Pokud je uživatel uživatele mladší 15 let, bude pro zpracování osobních údajů pro tyto účely možné získat přístup k osobě, která provede rodičovskou odpovědnost nad tímto uživatelem.

V případě, že by Společnost měla možnost využít další právní základ.

Způsoby zpracování, bezpečnostní opatření a doby skladování

Všechny údaje budou zpracovávány způsobem v elektronickém formátu. Osobní údaje, stejné jako další informace, které mohou být dostupné nebo nepřímo spojeny s konkrétními uživateli, jsou vaše účty a zpracovány pro použití s ​​údaji a organizačními bezpečnostními opatřeními, které zajišťují úroveň zabezpečení daných rizik, a to při pohledu na stav techniky a nákladům na provedení, nebo za použití bezpečnostních opatření dostupných a dostupných zvláštními právními předpisy.

V souladu s čl. 33 Nařízení GDPR Společnost žádá, aby na emailovou adresu  dpo@fidiapharma.cz  oznámila případy nebo události Související s funkcemi Webu, kdo by mohl zaznamenat potenciálnímu „porušení zabezpečení osobních údajů“, a tím umožnit Společnosti posoudit případné případy z omezení následků.

V této souvislosti je možné, že dojde k porušení ochrany osobních údajů.

Opatření přijatá Společnosti nezbavují Uživatele odpovědnosti ohrožující bezpečnostnou opatrnost, zvláště využívají silná hesla a PIN kódy, chrání je, jsou chráněny a nesdělují ostatním, a to s cílem předejití jejich zneužití nebo zneužití.

Zpracované osobní údaje budou uloženy po dobu, kdy je možné použít, než je možné pro účely, pro které jsou zpracovány, s fotografií můžete uložit i po uplynutí doby na základě údajů o totožnosti, které mohou být předmětem vyšetřování trestných činů, nebo si můžete vyžádat nebo obhajobu právních údajů. u soudu.

Kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány výslovně pověřenými pracovníky Společnosti. Třetími subjekty (případně i usazenými v zemích mimo Evropskou unii) budou osobní údaje zpracovávány, pouze pokud to bude nezbytné pro provoz a údržbu Webu a služeb poskytovaných prostřednictvím Webu, a to pouze při splnění povinností stanovených právními předpisy.

Údaje nebudou nijak šířeny a zpravidla nebudou ani předávány do třetích zemí mimo EU.

V souladu s Nařízením GDPR může Společnost jmenovat zpracovatelem další osobu, která pak bude výhradně jejím jménem vykonávat všechny nebo část zpracovatelských operací.

V případě účasti třetích zemí usazených v zemích mimo Evropskou unii předběžných údajů do zahraničí, budou přijaty záruky záruky pro budoucí období a standardní standardy smluvních doložek stanovenými orgány Evropské unie nebo České republiky a na území třetích zemí, které vydávají evropské orgány dohledu a / nebo tuzemským dozorovým orgánem. Alternativně možné i pro tyto případy lze použít i pro konkrétní situaci výjimky stanovené Nařízením GDPR.

Další informace týkající se případných předběžných osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii a určení vašich bezpečnostních záruk, informace i informace týkající se společností jmenovaných do role zpracovatelů, Vám mohou být poskytnuty informace o ochraně osobních údajů.

Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů prováděném prostřednictvím Webu, mají Uživatelé jako subjekty údajů právo kdykoliv uplatňovat svá práva garantovaná jim Nařízením GDPR. Zejména mají právo:

  • na přístup k jejich osobním údajům, na získání informací o účelech zpracování osobních údajů sledovaných Společností, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích, kterým mohou být osobní údaje sděleny, o plánované době uložení osobních údajů, o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování (včetně profilování), a pokud ano, tak také smysluplné informace týkající se použitého postupu, významu a předpokládanému důsledku pro subjekty údajů, pokud to již není uvedeno v těchto zásadách;
  • na opravu nepřesných osobních údajů, které se jich týkají, a to bez zbytečného odkladu;
  • na výměnu jejich osobních údajů v rámci dostupných právnických předpisů;
  • na omezení zpracování nebo vznesení námitky proti zpracování, je-li to připuštěno právními předpisy pro jejich konkrétní případ;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů poskytnutých Společnosti, a to v rámci kontroly právnických předpisů, tj. vyhledávat ve strukturovaném, běžně využívaném a strojově-čitelném formátu a požadovat předání těchto údajů jinému správci, je-li to technicky prokázatelné;
  • podat stížnost u dozorového úřadu, kde to považují za svoje.

V případě, že je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, může být tento souhlas vždy odvolán. Uživatel může uplatnit své právo vznást námitku proti přímému marketingu, kde je prováděn přes Webu. Za účelem uplatnění těchto právních předpisů kontaktujte autorizaci práv na ochranu osobních údajů pomocí jeho kontaktních údajů uvedených na začátku těchto zásad.

Pro další obecné informace o ochraně práv a ochraně osobních údajů, prosím, internetové stránky Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky –  https://www.uoou.cz/ .

Změny těchto zásad

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto zásady ochrany osobních údajů a jejich zveřejnění pro uživatele na této stránce. Proto prosím často navštěvujte tuto stránku a ve spodních částech uživatele datum poslední prokázané změny.

Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné dne: 1. 3. 2020

Předchozí verze: 1.1.2020