Legal terms

Podmínky používání webových stránek

Účel webové stránky.

Web, který prohlížíte (dále jen „web“), byl navržen a vyvinut společností Fidia Farmaceutici S. p. A. jako komunikační infrastruktura se stranami (dále jen „Uživatelé“), kteří mají zájem o informace (data, text, obrázky, zvuk atd., Dále společně „Obsah“) týkající se produktu Hymovis .
Obsah publikovaný společností Fidia na webových stránkách sestává z vědeckých informací pro použití uživateli zdravotnictví (lékaři a lékárníci).
Obsah webových stránek nemá propagační účely ani nemůže být interpretován jako nabídka nebo nabízení k předepisování, poskytování, nákupu nebo prodeji produktů Fidia.
Web je provozován společností:

Fidia Farmaceutici SpA
Via Ponte della Fabbrica, 3 / A
35031 Abano Terme (PD)
Tel. 049 8232111 Fax 049 810653
E-mailová adresa info@fidiapharma.it (
dále jen „Fidia“), Správcem
webu (dále jen „Webmaster“), je společnost BB & c srl

Obecná pravidla pro procházení webu.

Přístup a prohlížení webových stránek, jakož i konzultace, stahování a jakákoli forma užívání obsahu webových stránek, podléhají podmínkám stanoveným v tomto elektronickém dokumentu (dále společně, „podmínky“ nebo jednotlivě, „Termín nebo podmínka“) a podle platných právních předpisů.

Přijetí podmínek.

Přístup na tento web a jeho prohlížení jednoznačně znamenají bezpodmínečné přijetí všech smluvních podmínek uživateli v nejaktuálnějším textu zveřejněném na této stránce.
Aniž je dotčena jakákoli konkrétní následná dohoda mezi společností Fidia a uživateli, považuje se jakákoli jiná dohoda dříve uzavřená mezi společností Fidia a uživateli týkající se webové stránky a obsahu na ní zveřejněného za ukončenou, protože je nahrazena všemi úmysly a účely podmínkami.
Fidia si vyhrazuje právo měnit a pravidelně aktualizovat podmínky.
Tyto změny se stávají závaznými pro uživatele webových stránek ode dne, kdy jsou zveřejněny na webových stránkách společností Fidia.
Společnost Fidia proto vyzývá uživatele, aby si pravidelně prohlíželi tuto stránku Webu, aby se dozvěděli o těchto změnách.
Pokud by společnost Fidia považovala jakékoli chování uživatelů za porušení smluvních podmínek, vyhrazuje si společnost Fidia právo podniknout jakékoli kroky, které považuje za vhodné, podle svého uvážení, proti těmto uživatelům bez předchozího upozornění.
Rozumí se, že společnost Fidia nepřijímá žádnou odpovědnost vyplývající z jednání uživatelů a že všechna práva společnosti Fidia, včetně náhrady za jakékoli vzniklé nebo vzniklé škody.

Prohlášení o závazku uživatelů.

Při procházení stránek na webu akceptují uživatelé a zavazují se, že budou dodržovat všechny smluvní podmínky předepsané tímto elektronickým dokumentem a jakékoli jiné konkrétní podmínky nebo podmínky, které mohou být stanoveny na kterékoli stránce webové stránky, kromě pravidel netikety. a případné platné právní předpisy.
Uživatelé se zavazují, že budou Fidii chránit před veškerými nároky, škodami, odpovědností, soudními řízeními a dalšími negativními důsledky vyplývajícími z nesprávného použití obsahu webových stránek uživateli.
Jakákoli prohlášení učiněná uživateli, že Fidia může být shledána nepravdivými, zdrženlivými nebo lživými, budou stíhána prostřednictvím zprávy příslušnému úřadu podle trestního zákoníku a pro účely trestního zákona a dalších platných právních předpisů. Tím nejsou dotčena všechna práva společnosti Fidia, včetně náhrady za všechny vzniklé škody, které by mohly vzniknout.

Prohlášení o závazku společnosti Fidia.

Aniž jsou dotčena omezení odpovědnosti stanovená v následujících smluvních podmínkách, zavazuje se společnost Fidia průběžně zajišťovat přesnost a aktualizaci obsahu webových stránek.
Aniž jsou dotčena omezení odpovědnosti stanovená v následujících podmínkách, Fidia se zavazuje zajistit kybernetickou bezpečnost webových stránek se stejnou péčí a pozorností.

Omezení odpovědnosti společnosti Fidia za obsah webových stránek

Společnost Fidia připravila Obsah webových stránek podle svých nejlepších znalostí a s maximální odbornou péčí a nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli nepřesnosti, nekonzistence, neúplnost nebo chyby na Webu.
Obsah webových stránek a obsah propojených webových stránek slouží pouze pro informační účely.
Fidia si vyhrazuje právo kdykoli změnit web bez předchozího upozornění.
Ani společnost Fidia, ani žádná třetí strana podílející se na tvorbě, výrobě a zveřejňování této webové stránky ani na jakékoli jiné stránky s ní spojené, nemohou být žádným způsobem odpovědné, a to ani za přímé, náhodné, následné nebo nepřímé škody způsobené přístupem. , používání nebo nevyužití webové stránky nebo jakékoli jiné webové stránky s ní spojené, ani pro jakoukoli chybu či opomenutí v obsahu.
Uživatelé berou na vědomí, že za přístup na web a jeho prohlížení, jakož i za použití informací tvořících Obsah, nesou výhradní odpovědnost.
Bez ohledu na výše uvedený závazek společnosti Fidia může obsah webových stránek obsahovat technické nebo typografické chyby.
Fidia nepřijímá žádnou odpovědnost za nepřesnosti, neúplnost, nekonzistence, nedostatky nebo předčasnou aktualizaci obsahu webové stránky.
Uživatelé berou na vědomí, že web byl vytvořen společností Fidia pouze pro informační účely.
Obsah webových stránek sestává z informací o produktech a službách nabízených Fidia na trhu.
Společnost Fidia také výslovně varuje uživatele, že žádnému takovému obsahu nelze za žádných okolností a za žádných okolností přisoudit hodnotu a význam lékařských, diagnostických a / nebo terapeutických indikací nebo předpisů.
Fidia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění provést změny svých produktů a služeb a kdykoli je pozastavit nebo stáhnout z trhu kterékoli země na celém světě.
A konečně si společnost Fidia vyhrazuje právo provádět změny, opravy a vylepšení údajů, informací a programů zveřejněných na webových stránkách a obecně na jakýchkoli a všech prvcích obsahu kdykoli a bez předchozího upozornění.
Uživatelé jsou proto odpovědní za pravidelné prohlížení webových stránek, aby si byli vědomi jakýchkoli aktualizací obsahu a v každém případě za vědomé vyhodnocení jakéhokoli prvku takového obsahu, který společnost Fidia na webu zveřejnila.

Připsání obsahu společnosti Fidia.

Informace a prohlášení týkající se společnosti Fidia, které jsou zveřejněny v obsahu webové stránky, budou jako takové výslovně označeny příslušnými prohlášeními o odpovědnosti, kdykoli to společnost Fidia považuje za vyjádření pozice společnosti v jakékoli konkrétní záležitosti.
Jakékoli další informace nebo prohlášení, které nejsou výslovně povoleny společností Fidia, se netýkají společnosti Fidia a nevyjadřují své oficiální postavení.
Uživatelé jsou proto v souladu s touto podmínkou odpovědní za ověření připsatelnosti obsahu společnosti Fidia.

Omezení odpovědnosti společnosti Fidia za kybernetickou bezpečnost webových stránek

Společnosti Fidia nelze přičítat žádnou odpovědnost za účinky způsobené viry, spywarem nebo jinými škodlivými programy, které nejsou detekovány a deaktivovány bezpečnostním softwarem webových stránek nebo v důsledku přístupu nebo prohlížení webových stránek nebo stahování materiálů, dat, textu, obrázků nebo video nebo zvukový obsah z webových stránek nebo pomocí jakékoli části obsahu webových stránek.
Společnost Fidia si vyhrazuje právo kdykoli přerušit nebo pozastavit provozování webové stránky, aniž by z toho vznikla jakákoli odpovědnost, ať už je přerušení nebo pozastavení výsledkem jednání nebo opomenutí společnosti Fidia nebo třetích stran.

Omezení odpovědnosti společnosti Fidia za interní a externí odkazy. Přihlaste se.

Fidia si vyhrazuje právo zadat odkazy (dále jen „odkazy“) na webové stránky, které uživatele přesměrovávají na jiné stránky webové stránky (dále jen „interní odkazy“) nebo případně na webové stránky jiných společností skupiny Fidia (i tyto odkazy jsou považovány za odkazy) , v souladu s těmito podmínkami a pro účely těchto smluvních podmínek, jako interní odkazy) nebo konečně také na webové stránky třetích stran (dále jen „externí odkazy“), jejichž obsah považuje společnost Fidia podle svého výhradního uvážení za zajímavý pro Uživatelé.
Pokud jde o interní odkazy, politika společnosti Fidia zakazuje komunikaci Obsahu samotnou společností Fidia prostřednictvím počítačových programů, které lze aktivovat při prohlížení webové stránky bez souhlasu uživatelů (jako jsou například vyskakovací okna).
Pokud jde o externí odkazy, komunikační politika společnosti Fidia zakazuje vkládání odkazů na sekundární stránky webových stránek třetích stran jiných než domovská stránka (dále jen „přímé odkazy“), protože obsah zveřejněný na těchto sekundárních stránkách je vlastnictvím majitelé propojených webových stránek.
Externí odkazy jsou uživatelům webu poskytovány pro jejich pouhé pohodlí. Fidia nemůže ovládat to, co obsahuje externí odkazy.
V důsledku toho jsou aktivací externích odkazů uživatelé přesměrováni výhradně na domovskou stránku takových webů třetích stran, na kterých musí nezávisle hledat požadované informace.
Uživatelé berou na vědomí, že společnost Fidia v žádném případě nenese odpovědnost za dostupnost nebo obsah webových stránek, na které externí odkazy přesměrovávají, ani není přímo ani nepřímo odpovědná za škody způsobené použitím obsahu poskytovaného těmito webovými stránkami. Uživatelé přistupují k těmto webům na vlastní nebezpečí. Procházení webových stránek propojených s webem prostřednictvím externích odkazů podléhá pravidlům stanoveným jejich příslušnými vlastníky.
Společnost Fidia výslovně varuje uživatele, že aktivací externích odkazů přerušují prohlížení webových stránek podle své vlastní svobodné volby a bez jakýchkoli omezení.
Vložení externích odkazů do webových stránek společností Fidia neznamená žádné schválení obsahu webových stránek třetích stran, na které tyto externí odkazy přesměrovávají uživatele, ani přijetí odpovědnosti ze strany společnosti Fidia za pravdivost a / nebo přiměřenost takového obsahu.
Informace obsažené na těchto webových stránkách nemusí být v souladu s italským právem.
Společnost Fidia varuje uživatele, že takové informace spravují třetí strany nezávisle a mimo kontrolu společnosti Fidia.
V důsledku toho společnost Fidia výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s obsahem zveřejněným na těchto webových stránkách as kybernetickou bezpečností prohlížení takových webových stránek, k nimž uživatelé souhlasí, že k nim dobrovolně přistupují a na svou výlučnou odpovědnost.

Autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví k obsahu a informacím třetích stran.

Bez výslovného a konkrétního písemného prohlášení společnosti Fidia je veškerý obsah zveřejněný na webových stránkách chráněn, pokud jde o jeho používání, reprodukci a úplné nebo částečné šíření, výhradními právy duševního vlastnictví (patenty, ochranné známky, autorská práva a související práva, také na databáze a jiná podobná práva).
Společnost Fidia si vyhrazuje všechna práva na takový obsah, který mohou uživatelé používat pouze v souladu s platnými právními předpisy, za podmínek a zvláštních dodatečných podmínek stanovených na jiných stránkách webové stránky s výhradním odkazem na konkrétní obsah.
Takové konkrétní podmínky se považují za plně začleněné do smluvních podmínek.
Bez výslovného souhlasu společnosti Fidia nesmí být veškerý takový obsah reprodukován, šířen, předáván a / nebo přenášen, a to ani částečně, jakýmkoli způsobem, na jakémkoli médiu nebo jakýmkoli způsobem.
Společnost Fidia výslovně varuje uživatele, že jakákoli reprodukce, i částečná, obsahu webové stránky na jiném webu nebo webovém serveru musí být stíhána v souladu s občanskými a trestními zákony.
Uživateli webu se neuděluje žádné právo na hospodářské využívání obsahu patřícího společnosti Fidia nebo dat, informací a materiálů třetích stran zahrnutých na těchto stránkách, ani s odkazem na ochranné známky, patenty, technologie, produkty nebo procesy ani na jakékoli jiné jiná práva duševního vlastnictví společnosti Fidia nebo třetích stran uvedená na webových stránkách.
Aniž jsou dotčena omezení vztahující se konkrétně na jednotlivý obsah na základě konkrétních prohlášení učiněných na webových stránkách, uděluje Fidia uživatelům licenci k prohlížení, stahování a tisku obsahu výhradně pro osobní použití.
Uživatelé však ze staženého nebo tištěného obsahu neodstraní žádný odkaz na práva duševního vlastnictví k tomuto obsahu.
Oddělení částí nebo částí obsahu této webové stránky a / nebo jejich reprodukce na webových stránkách provozovaných třetími stranami mimo společnost Fidia je zakázáno.
Bez písemného souhlasu společnosti Fidia je však zakázáno používat obsah této webové stránky pro účely, které nejsou výhradně osobní.
Uživatelé se zavazují, že budou Fidii chránit před veškerými nároky, škodami, odpovědností, soudními řízeními a jakýmikoli jinými negativními důsledky vyplývajícími z porušení právních předpisů týkajících se práv třetích osob, jako jsou, ale nejen, autorská práva, ochranné známky, patenty, duševní a průmyslové vlastnictví práva, nekalá soutěž a pomlouvání, za které jsou uživatelé zodpovědní při prohlížení webových stránek a používání obsahu.
Společnost Fidia nepřijímá žádnou záruku ani odpovědnost za jakékoli porušení práv třetích stran vyplývající z jakéhokoli použití obsahu webových stránek uživateli, které je nezákonné, v rozporu s podmínkami nebo jinak nevhodné.
Aniž jsou dotčena pravidla ochrany důvěrných osobních údajů uživatelů a jakékoli protichůdné dohody, veškerý obsah, informace a materiály zasílané nebo zasílané uživateli na web prostřednictvím e-mailu nebo jakýmkoli jiným způsobem, včetně údajů, odpovědí na dotazníky. , se žádostmi o informace, připomínky, návrhy a podobně bude společnost Fidia zacházet jako s nedůvěrnými informacemi a nebude chráněna služebním nebo průmyslovým tajemstvím nebo jakoukoli povinností mlčenlivosti jakéhokoli právního nebo smluvního zdroje, pokud společnost Fidia nestanoví jinak.
Aniž je dotčen jakýkoli právní zákaz nebo zvláštní dohoda, která byla následně uzavřena mezi společností Fidia a uživateli, s operacemi odesílání a / nebo předávání uživatelům webových stránek uděluje společnost Fidia, získává všechna práva a nároky na plnou dostupnost všech údajů, informací, obsahu a materiály odesílané nebo předávané na webovou stránku, se všemi širšími právy na užívání a využívání společností Fidia, včetně, ale bez omezení na, reprodukce, přenosu, zveřejňování, také v telematické formě, a odesílání nebo předávání pracovníkům společností skupiny Fidia a / nebo třetím stranám.
Uživatelé také berou na vědomí společnosti Fidia všechna práva na užívání a ekonomické využívání jakýchkoli informací, dat, nápadů, konceptů, know-how nebo technických řešení obsažených ve sděleních obdržených prostřednictvím Webových stránek za jakýmkoli účelem, včetně, ale bez omezení na, vývoje, výroby , propagace a marketing produktů a / nebo služeb založených na těchto informacích.

Změny, opravy a aktualizace obsahu.

Fidia si vyhrazuje právo kdykoli, podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění změnit, opravit a aktualizovat obsah webových stránek.
Fidia výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost spojenou s jakoukoli kapacitou s takovými změnami.

Závěrečná ustanovení.

Pokud by některé z podmínek obsažených v tomto elektronickém dokumentu byly považovány za neplatné, neplatné nebo neúčinné, protože v rozporu s některými platnými závaznými právními předpisy bude tato podmínka vykládána a uplatňována v tom smyslu, že je v souladu s těmito závaznými právními předpisy na zároveň se co nejméně odchýlit od společného záměru stran, jak je vyjádřeno v textu nepoužívaného termínu nebo podmínky.
Pokud to není možné, dotyčný termín nebo podmínka se zcela nebo částečně zruší ve prospěch závazných právních předpisů použitelných v daném případě.
Jakékoli použití jedné nebo více Smluvních podmínek tohoto dokumentu neznamená zneužití ostatních Smluvních podmínek.
Přístupem na web, uživatelé berou na vědomí, že přijímají pro všechny spory jakýmkoli způsobem související s přístupem a prohlížením jakékoli stránky a / nebo oblasti webu a / nebo používáním v jakékoli formě obsahu zde zveřejněného a / nebo výklad a použití Smluvních podmínek, výlučné použití italského hmotného a procesního práva a volba výlučné italské jurisdikce, volba výlučné územní jurisdikce Padova.
Uživatelé uznávají tištěnou verzi tohoto elektronického dokumentu a veškerou komunikaci pocházející od Fidia a přenášenou elektronicky nebo zveřejněnou na Webu jako přípustný písemný důkaz podle čl. 10, odst. 2 prezidentského nařízení 445/2000, v jakémkoli soudním nebo správním řízení.
Společnost Fidia si vyhrazuje výlučné právo vlastnictví a výkonu všech práv, která nejsou výslovně přidělena uživatelům podle podmínek stanovených v tomto elektronickém dokumentu.

Cílem komunikační politiky společnosti Fidia je poskytovat uživatelům stále účinnější nástroje, které zaručují transparentnost společnosti.
Proto vás srdečně zveme, abyste na této stránce pravidelně kontrolovali případná zlepšení.